The 2-Minute Rule for ภาวะเศรษฐกิจไทย

การวิเคราะห์ผลกระทบรวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่เป็นธรรม ไม่สร้างภาระทั้งต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเกินความจำเป็น ขณะที่ยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการได้ตามภารกิจของ ธปท.

นโยบายดูแลความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน การกำกับระบบสถาบันการเงิน

ข้อมูลสถิติที่สะท้อนกิจกรรมหรือภาวะต่าง ๆ ของภาคเศรษฐกิจ การคลัง การเงิน และสถาบันการเงิน ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ธปท.

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

รายงานเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและการเงินในด้านต่าง ๆ

รวมถึงกรอบการใช้ประโยชน์และจัดการข้อมูลของ ธปท. และข้อมูลที่เผยแพร่แก่องค์กรภายนอกระหว่างประเทศ

บริการการขออนุญาตดำเนินธุรกิจทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

ข้อมูลสถิติที่สะท้อนกิจกรรมหรือภาวะต่าง ๆ ของภาคเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจไทย การคลัง การเงิน และสถาบันการเงิน ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ธปท.

บทความที่มีลิงก์ไปภาษาอื่นในส่วนเนื้อหา

อัตราดอกเบี้ยประจำวันของธนาคารพาณิชย์ เงินสำรองระหว่างประเทศ (รายสัปดาห์) เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนจำแนกตามวัตถุประสงค์ บริการจาก ธปท. กลับ

ดัชนีและเครื่องชี้ต่าง ๆ สำหรับการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ

วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงินในทุกช่วงชีวิต

การเก็บรวบรวมข้อมูล มาตรฐานการจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลของ ธปท.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *